365bet娱乐开户丁建峰摄影作品摄影作品展

时间:2017-04-05 10:57

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 • 题记:

 丁建峰,网名心在青藏。中国摄影家协会会员,山东省摄影家协会会员,烟台市黄渤海摄影家协会副主席。爱好摄影多年,追求摄影作品的前、后期完美结合,不断学习探索摄影技巧与后期制作,自称玩家。